Uw gegevens delen

Gezondheidscentrum De Eik

Het Landelijk SchakelPunt (LSP) is in het leven geroepen om medische gegevens uit te wisselen indien dat nodig is. Zo bent u verzekerd van de beste zorg. Om gegevens te kunnen delen moet u toestemming geven.

Elektronisch delen van uw gegevens met het LSP?

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt.

Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Toestemming geven

Toestemming geven voor het LSP kunt u online regelen via: www.volgjezorg.nl.

Wilt u liever het formulier downloaden en uitprinten? Klik dan hier.

 

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder het filmpje bekijken van VZVZ:

Uw rechten omtrent uw medische gegevens

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw medische gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u kosteloos een kopie ontvangen. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Dit geldt ook als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Daarnaast heeft u continu het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisartsenpraktijk Het Raadhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  Wisselt u van huisarts? Bekijk dan deze brochure of kijk voor alle huisartsen in uw regio op deze website.

Gebruik maken van uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage, een kopie, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen 28 dagen. Wij moeten ons vergewissen van uw identiteit. Wij kunnen in dat geval u verzoeken tot persoonlijk contact.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Autoriteit Persoonsgegevens

Huisartsenpraktijk Het Raadhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Klik hier voor het desbetreffende formulier.

Het verstrekken van medische gegevens aan ouder(s)/ voogd(en) en/of vertegenwoordiger

Gegevens vertrekken aan partner, ouder, kind e.d.

Sommige patiënten vinden het prettiger wanneer hun partner, hun kind, hun ouder of een andere naaste belt voor medische zaken. In dit geval mogen wij geen gegevens verstrekken aan deze zogenoemde derde in verband met ons beroepsgeheim. Een uitzondering is dat de patiënt hiervoor (bij voorkeur schriftelijk) toestemming heeft verleend waarin hij/zij aangeeft dat er iemand anders mag bellen namens de patiënt (bijv. voor bij het maken van afspraken of het opvragen van uitslagen). Deze toestemming wordt vervolgens opgenomen in het dossier zodat meteen duidelijk is dat wij medische gegevens mogen verstrekken aan een ander.

Minderjarigen
De WGBO (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) onderscheidt vier categorieën minderjarigen:

  1. Minderjarigen tot 12 jaar
  2. Minderjarigen van 12 tot 16 jaar
  3. Minderjarigen van 16 en 17 jaar
  4. Minderjarigen die wilsonbekwaam zijn.

 

Ad 1. Minderjarigen tot 12 jaar
De ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie.

Ad 2. Minderjarigen van 12 tot 16 jaar
De ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van hun taak. Als dit strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, dan wordt geen informatie verstrekt.

Dit betekent onder meer dat de minderjarige zelf toestemming dient te geven voor het verstrekken van gegevens aan derden. De arts zal bij de uitvoering van deze rechten rekening houden met de betrokkenheid van de ouder(s) of voogd(en).
Deze groep minderjarigen mag echter niet zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten. Dat doen de ouder(s) of voogd(en) namens de minderjarige. Voor een verrichting ter uitvoering van die behandelingsovereenkomst is het noodzakelijk dat zowel de minderjarige als de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven. Voordat de ouder(s) of voogd(en) toestemming geven, dienen ze (net als de minderjarige) geïnformeerd te worden. De arts moet in dat kader aan de ouder(s) of voogd(en) informatie verstrekken die relevant is voor het geven van die toestemming. In het kader van goed hulpverlenerschap mag de arts ook afzien van het verstrekken van informatie aan de ouder(s) of voogd(en).

Ad 3. Minderjarigen van 16 of 17 jaar 
De ouder(s) of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft een zelfstandig recht op geheimhouding. De 16- of 17-jarige moet op dezelfde wijze behandeld worden als een meerderjarige.

Ad 4. Minderjarige wilsonbekwame (van 12 tot 18 jaar)
De ouder(s) of voogd(en) hebben volledig recht op informatie.
Alle minderjarigen (12-18 jaar) die niet in staat zijn tot een redelijke afweging van hun belangen ter zake, worden vertegenwoordigd door de ouder(s) of voogd(en). Het recht op inlichtingen, inzage, afschrift en vernietiging worden door hen uitgeoefend.

Informatie aan ouders na een echtscheiding 

Na een echtscheiding houden beide ouders doorgaans het ouderlijk gezag. Beiden blijven dan wettelijk vertegenwoordiger en hebben recht op informatie, voor zover dat op grond van het hiervoor vermelde regime is toegestaan. De hoofdregel is dat (indien dat van toepassing is, zie hiervoor) beide ouders moeten instemmen met de behandeling van de minderjarige. Het belang van het kind kan echter meebrengen dat de dubbele toestemming niet te strikt moet worden gehanteerd.

In sommige gevallen mag de arts er van uitgaan dat beide ouders toestemming hebben gegeven voor de behandeling, terwijl zich maar één ouder (met het kind) tot hem/haar heeft gewend. Het gaat dan met name om behandelingen die van niet-ingrijpende aard zijn. Het belang van het kind staat voorop bij de vraag of de toestemming van beide ouders moet worden gevraagd.

Eenoudergezag

De rechter kan bij de echtscheiding het gezag aan één ouder toewijzen. De gezag dragende ouder is dan vertegenwoordiger. De ouder die niet (meer) met gezag is belast, treedt niet (meer) op als vertegenwoordiger, beslist niet mee over de behandeling en heeft geen rechten die aan dat beslissingsrecht zijn gekoppeld (zoals het inzagerecht). De niet met gezag belaste ouder heeft desgevraagd evenwel recht op informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. Dit recht geldt ten opzichte van derden die beroepsmatig over die informatie beschikken. Gedacht kan worden aan leerkrachten, maatschappelijk werkers en artsen. Hiermee kan de niet met gezag belaste ouder zich, onafhankelijk van de gezag dragende ouder, een beeld vormen van de verzorging en opvoeding van het kind. De arts verstrekt geen informatie als hij die informatie ook niet aan de met gezag belaste ouder zou verstrekken of als het belang van het kind zich tegen verschaffing van informatie verzet.

De gezagsverhouding kan eventueel in het gezagsregister worden nagegaan. Een verzoek tot inzage in het gezagsregister kan worden gericht aan de griffier van de rechtbank van het arrondissement waarin het kind geboren is. Voor kinderen die buiten Nederland geboren zijn of van wie de geboorteplaats onbekend is, richt u zich tot de griffier van de rechtbank te Amsterdam.

Meerderjarige wilsonbekwamen

Indien een meerderjarige niet in staat is tot een redelijke afweging van zijn belangen ter zake (oftewel: wilsonbekwaam is) kan een ander namens hem optreden als vertegenwoordiger.
De WGBO hanteert een rangorde om te bepalen wie als vertegenwoordiger aangemerkt mag worden:

  1. Curator of mentor (door de rechter benoemd).
  2. De schriftelijk gemachtigde.
  3. De echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
  4. Ouder, kind, broer of zus.

De vertegenwoordiger zal in de regel toestemming moeten geven voor gegevensverstrekking aan derden.
Bij het aanstellen van een mentor of een curator kan de rechter een medische verklaring van wilsonbekwaamheid van de patiënt vragen. Deze moet door een onafhankelijk arts worden afgegeven.